Menu
Články podle témat
Obrazové zpravodajství
VI.D - leden 2018 - 8
Prvoci
zobrazení: 464
Odkazy
Školní psycholog
Školní pedagogické pracoviště
Mgr. Pavel Kroy
tel.: 702071370
e-mail: kroy@2zsberoun.cz
pondělí 9 - 13 h
Hledání v článcích
Sbírej toner
Pomáháme sběrem tonerů. Zapojte se také.

Sbírej toner

Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Ovoce do škol

Historie berounského školství

gym

Podle knihy BEROUN – historie/kultura/lidé, M. Fišerová:

 

Nejstarší zpráva o budově berounské městské školy pochází z počátku 16. století. Původní stará dřevěná budova stála u hřbitova poblíž fary. Její existenci dokládají účty za opravy v purkmistrových registrech z let 1561 – 1563.


V roce 1566 koupili městští radní pustou sladovnu v zadní části domu čp. 26 (Palacká ulice) a započali s výstavbou budovy školy. Stavba trvala jeden rok a byla hotova v roce 1567. Budova byla postavena z kamene a cihel a byla patrová. Tato školní budova se dvěma učebnami, čp. 25 sloužila ke svému účelu ještě v 19. století.
Obsazení školy bylo různé, někdy zde byl pouze jeden učitel, někdy měl k ruce několik pomocníků. Školu obvykle vedl absolvent pražské akademie. O úrovni školy a výuky se mnoho neví. Učitelé se na berounské škole rychle střídali, obvykle vydrželi jeden rok. Byli placeni z městské pokladny, jejich platy byly velmi nízké. Z dochovaných pramenů se dozvíme, že v letech 1560 – 1582 byli zapsáni na pražskou univerzitu 104 žáci z berounské školy, z toho 46 přímo z Berouna. Městská škola byla vyhrazena chlapcům, ale i měšťanské dcery se vzdělávaly, nejspíše na soukromé škole, o které se ovšem nic neví.
Školní budova byla po válce (třicetileté) velmi zchátralá, v roce 1725 došlo k opravě budovy. Až do roku 1773 existovala v Berouně městská škola o dvou třídách. Nebyla zde žádná vyšší škola, nabídku poustevníka žijícího u kapličky U studánky z roku 1783, že by chlapce vyučoval gymnaziálním předmětům, město odmítlo. V roce 1775 vstoupil v platnost všeobecný školní řád, který zavedl třístupňovou soustavu základního školství a povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let, ale povoloval i možnost domácí výuky s povinností nechat se dvakrát ročně přezkoušet ve škole. Požadavek pravidelné školní docházky nebylo možno zcela dodržet, přesto podle statistických údajů ke konci 18. století docházelo do  škol v Berounském kraji asi 60 % chlapců. V roce 1773 byla otevřena tzv. škola normální se dvěma třídami, kam přecházely děti ze školy triviální. V roce 1809 byly obě školy – triviální a normální – spojeny ve školu hlavní. Do roku 1848 byla hlavním vyučovacím jazykem němčina, v roce 1848 byla zavedena výuka v češtině. K vyučování žáků sloužila stará budova v blízkosti kostela sv. Jakuba. Od roku 1780 působila ve městě i učitelka, která vyučovala dívky ručním pracím. V roce 1844 byla však školní budova natolik zchátralá, že se celá škola přemístila do budovy piaristů. V roce 1870 došlo ke školské reformě a podle nového školního zákona přešlo školství pod správu hořovické okresní rady. Do té doby pospravoval superior piaristů. V Berouně byla zřízena místní školní rada, jíž předsedal berounský starosta. Bývalá hlavní škola byla přeměněna na školu obecnou s pěti třídami pro chlapce i dívky. Roku 1876 byla rozdělena na školu chlapeckou a dívčí. Chlapecká sídlila v budově radnice, dívčí zůstala v bývalé rezidenci piaristů. Budovy však nestačily pojmout vzrůstající počet dětí. 15. července 1883 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a za rok byla nová budova školy na Plzeňském předměstí dokončena. Byly zde umístěny obě budovy školy obecné – chlapecká i dívčí – a v roce 1885 zde také začalo vyučování na obou školách měšťanských. Ani nová budova kapacitně nepostačovala, a tak byla zahájena přestavba původní školní budovy v areálu piaristů. S nárůstem počtu obyvatel města se zvyšoval počet dětí, v roce 1906 navštěvovalo berounské školy 1 497 dětí, z toho 740 chlapců a 757 dívek. Pro jejich výuku bylo k dispozici 20 tříd. Proto bylo obecním zastupitelstvem v březnu 1908 přistoupeno k výstavbě dalších dvou škol, a to na Závodí (Pražské předměstí) a na Příbramském předměstí (Zavadilka). Základní školní docházka byla v Berouně na delší dobu vyřešena, nevyřešenou však zůstávala otázka střední školy. Většina měst měla v té době střední školu, některá i několik škol.

Založení gymnázia

Rozhodnutí o založení střední školy typu reálného vyššího gymnázia padlo již v roce 1900, jeho realizace trvala celých 10 let. První školní rok byl na gymnáziu zahájen až v září 1910. První roky berounského gymnázia jsou pevně spjaty s osobou jeho ředitel Oktaviána Wagnera, který dosud působil jako ředitel lycea v Hradci Králové. Berounské gymnázium neslo od roku 1912 název Jubilejní městské reálné gymnázium císaře a krále Františka Josefa I. Zpočátku se učilo v budově chlapecké školy, počítalo se však s výstavbou nové budovy. Ve školním roce 1911/ 1912 zde byl založen skautský oddíl, jeden z prvních v Čechách.

Velké úsilí věnoval ředitel gymnázia vybudování nové školní budovy, do které se gymnázium přestěhovalo v roce 1914. Oktavián Wagner se dočkal i vzniku svobodného Československa, ale krátce po vzniku republiky v únoru 1919 zemřel. Na jeho počest bylo pojmenováno náměstí, kde budova gymnázia stála.

Ve druhé polovině 19. století existovala v Berouně Pokračovací škola průmyslová pro výuku učňů místních řemesel. V roce 1919 byla otevřena také průmyslová škola pokračovací pro dívky. Od roku 1893 byla v provozu i zimní hospodářská škola ve dvou ročnících.

Do první republiky vstupoval Beroun s poměrně rozvinutou sítí národních škol, ale naopak s velmi málo školami středními. Většina školáků navštěvovala rozlehlou budovu na tehdejší hlavní třídě (dnes Jungmannova škola). Obecné školy měly pět tříd a dávaly jenom základní vzdělání, většina dětí pokračovala ve studiu na trojtřídních měšťanských školách. Starší děti, navštěvující měšťanky, musely urazit i mnoho kilometrů pěšky, protože tyto školy sloužily pro zájemce z širokého okolí. Během 1. světové války docházka klesla, ale po válce se opět začal objevovat problém přeplněnosti škol. Roku 1932 povyrostla budova na Zavadilce a o rok později na Závodí. Až do poválečné doby se však situace o mnoho nezlepšila. Město podporovalo hlavně střední školství. K 1. září 1919 se původní Jubilejní městské reálné gymnázium císaře a krále Františka Josefa I. změnilo ve Státní reálné gymnázium. Ve školním roce 1918/1919 mělo již přes 500 žáků. Od tohoto ruku se ke studentům připojily i studentky, které se do té doby učily doma a do školy docházely jenom na zkoušky. O založení samostatné obchodní akademie uvažoval městská rada již dávno, ale to přicházelo v úvahu až po převzetí financování gymnázia státem. Nejprve vznikla v roce 1919 dvoutřídní městská obchodní škola, ke které v roce 1920 přibyla čtyřletá obchodní akademie. Při obchodní akademii vznikly i další školy z kurzů – odborná škola hostinská, odborná škola pokračovacího živnosti obchodní, ústav pro vzdělávání učitelů hospodářských nauk, škola také pořádal jazykové kurzy. Koncem 30. let škola představovala  konglomerát škol, které navštěvovalo 1316 studentů, takže se řadila mezi největší v republice. Paletu škol v Berouně rozšířila i speciální škola pro retardované a opožděné žáky, která vznikla v roce 1934 a sídlila naproti kostelu sv. Jakuba v čp. 25. Dokonce bylo pamatováno i na předškolní výchovu – 1926 první mateřská škola byla umístěna rovněž u sv. Jakuba. Poptávka se však ve 30. letech zvýšila, takže musely být zřízeny nové mateřské školy na Závodí a na Zavadilce. Po druhé světové válce prošel systém školství sérií školských reforem, které nejvíce zasáhly základní školství. V roce 1948 v rámci 1. školské reformy  vznikaly v republice pětitřídní národní školy, na které navázaly čtyřtřídní střední školy (6. – 9. ročník) náhradou za zrušené měšťanky. Reforma podle sovětského vzoru z roku 1953 sloučila národní a střední školu do osmileté střední školy a národní školu s gymnáziem do jedenáctileté střední školy. Až do roku 1961, kdy jedenáctiletky skončily, existoval v budově gymnázia  a na Plzeňské třídě  jak základní stupeň od první do osmé třídy, tak střední výběrová škola (bývalé gymnázium). Pozdější  3. základní devítiletá škola, jež se začátkem 60. let od gymnázia formálně oddělila, však již v sídle gymnázia zůstala. V roce 1965 se podařilo dokončit 2. základní devítiletou školu na velkém sídlišti. Teprve nyní se na delší dobu výrazně zlepšila prostorová situace na berounských základních školách. Začátkem  60. let se na základních školách učilo již 2 800 dětí, z toho na 1. základní škole na Plzeňské třídě kolem tisícovky. Škola na Závodí se z pětitřídní stala od roku 1961 4. základní školou, kam začaly dojíždět děti z Hýskova a Nižbora. Počínaje rokem 1978 se na základních školách zkrátila docházka na 8 let. Nápor na závodskou školu se přesto musel řešit v letech 1983 – 86 rozsáhlou přístavbou. Podobným způsobem se řešil nárůst žáků na 2. ZDŠ na sídlišti. Naopak na Zavadilce žáků ubývalo, v roce 1963 se zrušila, děti ze Zavadilky a Jarova navštěvovaly 1. ZDŠ na Plzeňské třídě. Původně osmiletou výuku na gymnáziu v roce 1948 nahradila čtyřletá docházka. V letech 1953 – 61 ji vystřídal nedobrovolný svazek s národní školou a pak změna v pouze tříletou všeobecně vzdělávací školu. Teprve v roce 1968 se SVVŠ mohla podle zákona vrátit k původnímu názvu gymnázium a čtyřleté docházce.

Od roku 1961 vznikla z hospodářské školy střední ekonomická škola se zaměřením na administrativu, všeobecnou ekonomiku a výuku cizích jazyků. Ve stejné budově sídlila i dvouletá vyšší sociální škola zdravotní, jež se od roku 1952 začala věnovat výuce budoucích učitelů mateřských škol a družin. O dva roky později přibyla i pedagogická škola, její absolventi mohli učit na prvním stupni základních škol. Až roku 1960 se obě pedagogické školy spojily v jednu, ale budoucí učitelé prvního stupně základních škol museli od roku 1961 studovat na vysoké škole. Náročné peripetie prodělalo berounské odborné školství. Původní živnostenské pokračovací školy se přejmenovaly na učňovské školy již v roce 1942 a v roce 1947 se transformovaly do jediné základní odborné školy (později opět učňovské). Roku 1963 se obchodní obory oddělily a odstěhovaly na Zavadilku. Učňovská škola sídlila provizorně U Černého koně. V roce 1968 mohla začít vyučovat v novém areálu v Hlinkách. Poslední zásadní změna ji potkala v roce 1980, kdy se změnila ve střední odborné učiliště dopravní. Beroun se však nedočkal střední průmyslové školy, takže zájemci o tento typ škol museli dojíždět do Hořovic nebo do Kladna.

Přečtěte si také: Historie gymnázia a Historie v okolí naší školy. Nebo - Valečkova budova gymnázia. Plány a historické dokumenty naleznete ZDE 
Autor: Antonín Leopold | Vydáno 01. 06. 2012 | 13626 přečtení

Novinky
08.07.2020:
Z ateliérů i depozitáře
vys

01.07.2020:
Pomůcky pro budoucí prvňáčky
Seznam pomůcek ke stažení zde nebo ve formátu pdf zde.

29.06.2020:
Doplnění článku
"Loučení devátého ročníku" byla přidána prezentace

11.06.2020:
Přijímací řízení SŠ
pohled našich deváťáků naleznete ZDE

08.06.2020:
Kroužek atletiky
coron
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Projekty
Informace o projektu "Šablony II"


Naše škola je zapojena do projektu MAP

Projekt Pro školy


Aktivní škola
Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Info