Jak se chovat na internetu aneb internetová (N)Etiketa.

trojkaInternet je skvělé místo poznávání všeho možného, chatování s lidmi z celého světa, nalézání nových přátel a skvělé zábavy. Přesto buďte opatrní – můžete dost riskovat, pokud nedodržíte některá prostá pravidla: * Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno, adresu). Je to jako dávat někomu klíče od bytu! * Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto v tajnosti a nikomu ho nesděluj – dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří úředně. * Nacházet kamarády on line je bezva, ale řekni raději rodičům, s kým ses skamarádil a kdo jsou tví noví přátelé. * Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, požádej rodiče o svolení a nechoď na schůzku bez doprovodu dospělého. * Je spousta prima věcí na Netu, ale je tam také mnoho špatného! Proto vždy řekni rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš něco, po čem se cítíš trapně. * Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskuzní místnosti zůstávat, pokud se tam cítíš trapně nebo ohroženě. Pamatuj, ty tomu velíš!

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 17. 06. 2012 | 2094 přečtení

Testování IQ - MENSA

ZSMensa ČR je součástí organizace Mensa International, sdružující osoby s IQ v pásmu horních 2 % populace. Ve světě má Mensa přes 100 tisíc členů. Česká Mensa má přibližně 2000 členů. Hlavním cílem Mensy je rozvíjení inteligence ve prospěch lidstva.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 07. 09. 2011 | 7723 přečtení

Pro žáky 9.ročníku a jejich rodiče

ZSVolba střední školy pro školní rok 2012/2013. Pro někoho se to bude zdát jako hudba vzdálené budoucnosti, není to však pravda. Nevěříte? Věřte!!! Za necelý rok již budete navštěvovat střední školu.

 

 


Celý článek... | Autor: Marie Štembergová | Vydáno 06. 09. 2011 | 2289 přečtení

E-mail, který potěší

obr

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 09. 06. 2011 | 2249 přečtení

Třídní schůzky a konzultace

vtip - Renčín
Na třídní schůzkách se probíraly tyto body:
Povinnosti zákonných zástupců žáků, omlouvání nepřítomnosti žáků, organizace školního roku 2010/2011, komunikace škola x rodič (nejasnosti řešit ihned – telefon, e-mail, domluva individuální konzultace), rodiče žáků 6.-9.ročníků dostali informaci o systému skříněk žáků, rodiče žáků 9.ročníku byli informováni o podávání přihlášek na střední školy, vyučující jednotlivých předmětů podali informaci o situaci v jednotlivých předmětech.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 24. 09. 2010 | 2185 přečtení

Kroužky školní družiny

Kroužky začnou probíhat od pondělí 5.10.2010.

Celý článek... | Autor: Andrea Šimůnková | Vydáno 07. 09. 2010 | 2383 přečtení

Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

studiumVolba střední školy.

Celý článek... | Autor: Marie Štembergová | Vydáno 06. 09. 2010 | 2054 přečtení

Jídelna

Stravování zajišťuje firma Scolarest.

Vedoucí: Andreas Konstantinidis.
Telefon: 311 622 496
Mobil: 731 438 431

Kancelář je umístěna v přízemí hlavní budovy (prostory bývalého bufetu).

Platby obědů probíhají nově prostřednictvím čipové karty. Navýšení zůstatku na kontě strávníka je možné provést příkazem úhradě z bankovního účtu ve prospěch účtu číslo:

43-2324190217/0100
nebo vkladem na tentýž účet přímo v pobočce Komerční banky.

Variabilní symbol: dle Vaší přihlášky.
Specifický symbol: 5550


Jídelníčky najdete v samostatném bloku na stránce vlevo dole.

 

Aktuální informace.Řád školní družiny a pokyny pro přijetí žáka do ŠD.

PŘIHLÁŠENÍ   A  ODHLÁŠENÍ  ZE  ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Vedoucí vychovatelka zjišťuje zájem o školní družinu. Rozdává a vybírá zápisní lístky žáků.
 • O zařazení  žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného  zápisního lístku žáka.
 • Do oddělení školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 4. ročníků. Přednost mají žáci nižších ročníků.
 • O odhlášení žáka ze školní družiny požádá zákonný zástupce písemně.

CHOVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

 • Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů.
 • Žáci mají povinnost chovat se řádně a ohleduplně, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu. Vychovatelka neručí za žáka, který se do školní družiny nedostaví nebo ji svévolně opustí.
 • Ve školní družině se žák řídí Vnitřním řádem školy, Řádem školní družiny a pokyny vychovatelek.
 • Pokud žák soustavně narušuje vnitřní řád školy a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele vyloučen.

DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Na zápisním lístku uvede zákonný zástupce žáka rozsah docházky do školní družiny a způsob odchodu.
 • Pokud dítě odchází ze školní družiny jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Omluvenka musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Žáka nelze uvolnit na telefonickou žádost.
 • Na základě §19 zákona 190/93 Sb. ze dne 17.6.1993 a rozhodnutím Městského zastupitelstva nabývá účinnosti 1.9.1998 Vyhláška o povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny. Platbu je možné provádět převodem z bankovního účtu nebo hotově u sekretářky školy.
 • Pokud nemá žák platbu zaplacenou po dobu dvou měsíců, může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.

ORGANIZACE  ČINNOSTI

 • Provoz školní družiny začíná po skončení vyučování a končí v 17.00 hod.
 • Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování v didaktických hrách. Žáci si mohou vybrat ve školní družině také zájmový kroužek.
 • V rámci zájmových kroužků mohou děti využívat i ostatních prostor školy (aula, počítačová učebna, keramická dílna ...).
 • Žáky 1. ročníků si vychovatelky přebírají od vyučujících. Žáci ostatních ročníků přecházejí v areálu školy ke svým vychovatelkám samostatně.
 • Pokud je ve školní družině organizována nepravidelná činnost, jsou rodiče včas informováni o době trvání.
 • Před každými prázdninami zjišťují vychovatelky zájem rodičů o provoz družiny. Ředitel školy podle počtu dětí rozhodne, zda bude školní družina otevřena.

 

Řád školní družiny byl projednán a schválen pedagogickou radou dne  26. 8. 2009

                  Andrea Šimůnková                             Antonín Leopold

                vedoucí vychovatelka                             ředitel školy

 

 
Pokyny pro přijetí dítěte do školní družiny

 

 • Provoz ŠD začíná po skončení vyučování a končí v 17.00 hod.
 • Měsíční příspěvek činí 110,- Kč a bude placen vždy k 10. daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10......)

a) hotově v sekretariátu školy

b) převodem na účet školy

 • Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13.30 hod. nebo od 15.00 hod.  V čase mezi 13.30 – 15.00 hod. by bylo narušeno zaměstnání dětí, především vycházky. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů.
 • Veškeré připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkami.
 • Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny je nutno nahlásit vychovatelce.
 • Děti se stravují společně s vychovatelkami.
 • Do ŠD děti přinesou:

a) vyplněnou přihlášku do školní družiny

b) tašku na převlečení (ne igelitovou)

c) věci a obuv na převlečení

d) papírové kapesníky a toaletní papír

e) ručník

 • Doporučujeme rodičům aby dětem všechny věci čitelně označili.

 

V Berouně 1.9.2009                         vedoucí vychovatelka

                                                          Andrea ŠimůnkováZaměstnanci - školní rok 2014-2015

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Antonín Leopoldředitel školyZ
Mgr. Eva Veverkovázástupce ředitele (2. stupeň)Čj, Fj
Mgr. Stanislava Pavlíkovázástupce ředitele (1. stupeň)VV, Pč, Inf
   

Třídní učitelé 1.stupeň:

I. AMgr. Vendula Chmelíková 
I. BMgr. Blanka Stejskalová 
I. CMgr. Iveta Kováčová  
II. A
Mgr. Jaroslava Poncarová 
II. B
Mgr. Michaela Bendová 
II. C
Mgr. Jana Veselá 
III. AMgr. Jan Piskáček 
III. BMgr. Pavlína Khailová 
III. C
Mgr. Martina Bočková 
III. D
Mgr. Renáta Šlajerová 
IV. AMgr. Iveta Tomášková 
IV. BMgr. Jana Rýdlová 
V. AMgr. Jitka Dopiráková 
V. BMgr. Iveta Jonášová 
V. C
Mgr. Věra Šaldová 
   

Třídní učitelé 2.stupeň:

VI. A
Miroslav ČernýM, Inf, Pč, Orv
VI. B
Mgr. Marie Štembergová
M, Př, Pč, Tv
VI. CMgr. Miroslava Růžičková
M, F, Inf
VII. AMgr. Martin Jordák
Aj, Orv, Hv
VII. BMgr. Ivana Rychlá
Čj, Hv, Vv
VII. C
Bc. Zaida JarišováVv, Nj
VIII. AMgr. Romana KlimovičováM, Aj, Tv
VIII. B
Mgr. Eva DrbalováAj, Orv
IX. AMgr. Dana HorákováPř, Ch
IX. BMgr. Kateřina SchröpferováZ, Tv, Orv
IX. C
Mgr. František Hahn
M, F, Pč
   

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Jitka Bělková
Čj, Orv, Nj, Vv, Pč, Tč
Mgr. Ivana Flíčková
D, Orv, Rj
Mgr. Miroslava Holubová
Čj, D, Pč
Mgr. Lenka KončelováAj
Mgr. František KrejčíČj, Hv
Mgr. Zdeněk Liehne
Inf, Pč, Tv, Vv, Ph
ing. Pavel ŠpiritM, Inf, Pč
Mgr. Vanda TrejbalováAj, Rj
Mgr. Juliana VildováAj
Mgr. Magdalena ZáleskáAj
  

Školní družina:

Andrea Šimůnkovávedoucí vychovatelka
Andrea Šimůnková1. oddělení
Ivana Veselá
2. oddělení
Simona Čermáková3. oddělení
Gabriela Bejvlová4. oddělení
Andrea Frýbertová 5. oddělení
Hana Burešová6. oddělení
Barbora Derková
7. oddělení
Mgr. Iveta Tomášková8. oddělení
  

Ostatní pracovníci školy:

Renata ŠťastnáNaděžda Paštyková
František KozelHana Proňková
Lenka ČepováMarie Rajmonová
Lucie Kozlová
Martina Veselá

Anna Záleská


Kontakty

 

Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun

IČO: 70975001
IZO: 002 050 633
Bankovní spojení: 51-4870440227/0100

   Datová schránka: adxmjpn

Zřizovatel: Město Beroun

 

Telefony:
311 623 315 sekretariát
311 623 315 fax
311 622 198, 731 070 423 ředitel školy
E-mail:
3zsberoun@seznam.cz

Mgr. Antonín Leopold, řed.školy: leopold.a@seznam.cz
Mgr. Stanislava Pavlíková, zást.řed. pro I.st.: Pavl.st@seznam.cz
Mgr. Eva Veverková, zást.řed. pro II.st.: evaveverkova@seznam.cz

Renata Šťastná, sekretářka školy: renatastastna13@seznam.cz

Školní družina:
telefon vedoucí vychovatelka: 724 240 803
3.zsdruzina@seznam.cz

Výchovné poradenství:
Mgr. Eva Veverková (metodik školní prevence)
konzultace: pátek 8 - 11:30
(nejlépe po předchozí telefonické domluvě v sekretariátu školy 311 623 315)

Mgr. Iveta Kováčová (výchovný poradce pro 1. - 5. ročník)
konzultace v pondělí 13:30 - 14:30

nebo po předchozí telefonické domluvě (volejte 311 623 315, sekretariát školy)

Mgr. Zaida Jarišová (výchovný poradce pro 6. - 9. ročník)
konzultace ve čtvrtek 14:30 - 15:30 nebo po předchozí telefonické domluvě (volejte 311 623 315, sekretariát školy)Školní rok 2010/2011

klubíčko Čas" nezastaví ani žáci, ani rodiče a ani učitelé. Pro někoho bohužel, pro někoho zaplať příroda. Středa 1.září 2010 už blízko!!!! Organizace prvního školního týdne.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 26. 08. 2010 | 2617 přečtení

Konzultace a třídní schůzky

Konzultace a třídní schůzky se uskuteční 6.5.2010.

trest2


Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 23. 04. 2010 | 1805 přečtení

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2010/2011

zapis


Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 16. 01. 2010 | 1813 přečtení

Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 na SŠ - základní informace

PRO VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKY A JEJICH RODIČE

primacky


Celý článek... | Autor: Marie Štembergová | Vydáno 09. 12. 2009 | 2060 přečtení

 | 0-15 | 15-23  | 

Novinky
15.12.2017:
Ovoce do škol
20.12.2017 - mandarinka

14.12.2017:
Arnošt zabodoval
cestou na rodinnou rekreaci si odskočil na republikové finále soutěže IT SLOT
Výsledky republikového finále
K 8.místu veliká gratulace

12.12.2017:
Futsal 6.-7.ročník
cave Futsalistům se nezadařilo - dva zápasy a dvě prohry.

12.12.2017:
Pozvánka na kulturu
cavenabídka ZDE

07.12.2017:
Ještě jednou Berounský advent

06.12.2017:
Muzeum Českého krasu zve
na akce v prosinci

05.12.2017:
Svatý Mikuláš
IX.A - ZDE

03.12.2017:
Berounský advent
Wagner´s Singers Unlimited - ZDE
Další fota z adventu naleznete na stránkách města

03.12.2017:
Republikové finále Logické olympiádě
Velká gratulace Emě Čejkové!!! Prosadit se na republikové úrovni je úžasné. Výsledky.

29.11.2017:
Městská knihovna - prosinec
nabídka a info ZDE

22.11.2017:
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019
je na berounských školách v pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00.

Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633
telefon sekretariát:
311 623 315
telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
3zsberoun@seznam.cz

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Projekt
Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
Info